Wyceny, biznes plany i studium wykonalności

Zgodnie z potrzebami naszych klientów wykonujemy:

 • wyceny
 • studia wykonalności
 • modele przepływów finansowych
 • projekcje bilansów i rachunku wyników
 • biznes plany.

Najczęście wyceniane są:

 • przedsiębiorstwa (udziały i akcje)
 • zorganizowane części przedsiębiorstw
 • znaki towarowe i domeny
 • kontrakty i umowy z klientami
 • portfolio klientów
 • patenty i wynalazki
 • instrumenty pochodne (opcje)

Wykonujemy również przed-inwestycyjne analizy rentowności i ryzyka inwestycyjnego, które dają inwestorowi pełną wiedzę co do opłacalności projektu i ryzyka inwestycji (analiza wrażaliowści i pełna analiza Monte Carlo). Analizy uwzględniają przepływy pieniądza z poziomu inwestora i z poziomu organizacji (projektu).

Jako jedna z niewielu firm wykonujemy wyceny instrumentów pochodnych (w tym opcji). W wycenie stosujemy metodę Blacka- Scholesa.

Pełna nasza analiza zawiera co najmniej: dane bazowe, raporty - planowane inwestycje, rachunek wyników, kapitał obrotowy, rachunek przepływów pieniężnych, bilans, analizę wskaźnikową, analizę rentowności, analizę ryzyka, najczęściej wykonaną na poziomie analizy wrażliwości.

Stosujemy zawsze trzy metody wyceny:

 • majątkową
 • dochodową - zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF, discounted cash-flow model)
 • porównawczą

 

Wyceny  i biznes plany mogą być używane zarówno dla potrzeb pozyskania finansowania zewnętrznego, sporów, ale też przy transakcjach zakupu-sprzedaży przedsiębiorstw czy

 • w procesie pozyskiwania finansowania bankowego lub pożyczkowego
 • w procesie pozyskiwania inwestora (branżowego lub finansowego)
 • uruchomienia nowego projektu biznesowego
 • transakcji sprzedaży i kupna przedsiębiorstw
 • w przypadku darowizny
 • w połączeniu lub przy podziale spółek
 • zmiany formy prawnej
 • restrukturyzacji i procesów sądowych
 • wewnętrznej informacji dla właściciela - w procesie opracowania strategii rynkowej i ekspansji
 • określenia parytetów wymiany udziałów lub akcji

Każdy projekt wyceny musi być traktowany indywidualnie. Podstawą jest cel wyceny. Na podstawie analizy rynku oraz aktualnej sytuacji finansowo – majątkowej podmiotu dobieramy odpowiednią metodę wyceny oraz określamy szczegółowy zakres niezbędnych informacji.